Projekt „Wzmocnienie sieci WRZOS w zakresie współpracy z administracją publiczną w sferze socjalnej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V. Dobre Rządzenie; Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego).

Projekt ten ma na celu wzmocnienie sieci WRZOS w tym 48 członków i członkiń tej sieci i 48 przedstawicieli i przedstawicielek administracji publicznej w kształtowaniu polityk publicznych podczas prac w ciałach konsultacyjno-doradczych z obszaru polityki społecznej. Założony cel ma zostać osiągnięty poprzez wzrost kompetencji członków i członkiń ciał konsultacyjno-doradczych, co natomiast ma być osiągnięte poprzez szereg szkoleń i specjalistyczne doradztwo.

Szkolenia będą obejmowały taką tematykę jak m.in. diagnozowanie problemów społecznych, budowanie porozumienia czy implementacja rozwiązania problemu społecznego. Natomiast doradztwo będziemy dostosowywać do potrzeb uczestników projektu, tak by wyjść naprzeciw ich problemom.

Wzmocnienie sieci będzie również rezultatem podniesienia komunikacji uczestników i uczestniczek projektu dzięki narzędziu komunikacyjnemu „Member-Room” (zakładka „Member Room”), które ma służyć wymianie doświadczeń i dyskusji na tematy związanie z działaniem ciał konsultacyjno-doradczych i problematyką polityki społecznej.

Nasz projekt zakłada również podniesienie standardów współpracy w ramach różnych ciał konsultacyjno-doradczych z obszaru polityki społecznej, które zostaną opracowane przez Zespół projektu na bazie analiz i doświadczeń uczestników i uczestniczek projektu – standardy będą dostępne w zakładce „Publikacje”.

Wszystkie aktualne informacje o projekcie umieszczane będą regularnie w zakładce „Aktualności”, natomiast w zakładce „Publikacje” znajdą Państwo najciekawsze publikacje z zakresu współpracy międzysektorowej i konsultacji społecznych. Czekamy również na Państwa propozycje co do publikacji, które moglibyśmy umieścić na naszej stronie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt – dane w zakładce „Kontakt”.

 

 

Zespół Projektu